Všeobecné obchodní podmínky používání portálu cenyproduktu.cz pro obchodníky

1. úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky užívání portálu cenyproduktu.cz pro obchodníky (dále jen „Obchodní podmínky“) vydává společnosti Magic store s.r.o., se sídlem Mádrova 3031/1, 143 00 Praha 4, identifikační číslo: 06845851, spisová značka: C 290033 vedená u Městského soudu v Praze, jako provozovatel portálu cenyproduktu.cz, za účelem úpravy práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Obchodníky, užívajícími Portál k nabízení Zboží.

2. registrace obchodníka

2.1. K užívání Portálu jsou oprávněni se registrovat Obchodníci, splňující následující podmínky:

2.1.1. provozují minimálně jeden E‑shop;

2.1.2. E‑shop není na Portálu dosud registrován;

2.1.3. E‑shop má aktivní WWW stránky, na kterých Uživatelům nabízí Zboží ke koupi; na stránkách E‑shopu je Obchodník uveden jako jeho provozovatel, včetně adresy, telefonního čísla, IČO nebo přesného názvu, podle kterého lze jednoznačně dohledat IČO provozovatele v Obchodním rejstříku, jakož i další náležitosti vyžadované právními předpisy;

2.1.4. Obchodník je schopen a ochoten dodávat pravidelně aktualizované informace o Zboží v požadovaném formátu pomocí pravidelně aktualizovaného exportního souboru XML v požadovaném formátu (dále jen „XML FEED“), který bude nepřetržitě k dispozici pro on-line automatizované zpracování Provozovatelem (Specifikace XML feedu a základní podmínky)

2.1.5. v případě, že Obchodník provozuje více E‑shopů, může na Portál registrovat i více E‑shopů za předpokladu, že mají samostatné domény 2. či 3. řádu a nenabízejí ve větší míře stejné zboží a za stejných podmínek (cena produktu, doplňkové služby, akce, atd.); je-li nabídka Obchodníka rozdělena mezi hlavní E‑shop a další specializované E‑shopy, mohou být na Portál zaregistrovány pouze ty E‑shopy, jejichž nabídky Zboží nejsou duplicitní; Provozovatel je oprávněn případné duplicitní E‑shopy nebo E‑shopy, které za takové považuje, vyřadit.

3. práva a povinnosti obchodníka

3.1. Komunikace s Portálem

3.1.1. Na základě registrace na Portál ve smyslu čl. 2. těchto Obchodních podmínek a čl. 2.2. Podmínek je Obchodníkovi, splňujícímu výše uvedené podmínky, poskytnut přístup do administračního rozhraní Portálu, v rámci něhož může spravovat své identifikační údaje v rámci uživatelského profilu a další nastavení.

3.1.2. Obchodník je oprávněn do svého uživatelského profilu vložit logo E‑shopu v podobě, v jaké jej standardně používá vůči veřejnosti, a to ve formátu a rozlišení, stanoveném technickými podmínkami Provozovatele všeobecně ve formátu JPG, přístupnými v rámci uživatelského rozhraní. Logo Obchodníka nesmí obsahovat jakékoli reklamní sdělení (např. slogan, odkaz na slevovou akci atd.), případně grafické označení shodné či podobné s označením užívaným Provozovatelem. Obchodník odpovídá za soulad uveřejnění loga na Portálu s právními předpisy.

3.2. Odpovědnost Obchodníka za obsah

3.2.1. Odpovědnost Obchodníka za obsah, exportovaný prostřednictvím XML FEEDu na Portál, se řídí čl. 3.2 a 3.3 Podmínek.

3.2.2. Obchodník bere na vědomí, že většina Uživatelů, užívající Portál k vyhledávání a zakoupení Zboží, je v postavení spotřebitele, a že se na právní vztah vyplývající z Kupní smlouvy se použijí předpisy o ochraně spotřebitele, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tím není dotčena odpovědnost Obchodníka dodržovat další právní předpisy týkající se specifického Zboží (například úprava zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, týkající se reklamy na doplňky stravy a léčivé přípravky, nebo zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech, týkající se požadavků na označování volně prodejných léčiv).

3.3. Další práva a povinnosti Obchodníka

3.3.1. Obchodník není oprávněn užívat jakékoli prostředky, neposkytované samotným Provozovatelem, k ovlivnění výsledků vyhledávání Nabídek na Portálu nebo jiných funkcí Portálu za účelem vlastního prospěchu nebo prospěchu třetí osoby, zejména instalovat do zdrojového kódu stránek Portálu softwarové roboty nebo modifikovat XML FEED. Obchodník dále není oprávněn tyto prostředky nabízet nebo poskytovat jiným Obchodníkům, Uživatelům nebo třetím osobám. V případě porušení tohoto zákazu je Provozovatel oprávněn blokovat Obchodníka i další Obchodníky, kteří daný prostředek k ovlivnění funkcí Portálu použijí.

3.3.2. Obchodník je povinen informovat Uživatele u jednotlivé položky se Zbožím o aktuální výši celkových nákladů na jeho dodání Uživateli včetně balného, manipulačních poplatků aj.

3.3.3. Obchodník má právo kdykoliv ukončit předávání informací prostřednictvím XML FEEDu bez předchozího informování Provozovatele. Ukončením odesílání XML FEEDu však není ukončen smluvní vztah mezi Obchodníkem a Uživatelem, ani jím nejsou dotčeny povinnosti Obchodníka z Kupních smluv, uzavřených s Uživateli prostřednictvím Portálu před ukončením odesílání XML FEEDu.

3.3.4. Obchodník je oprávněn kdykoli ukončit Smlouvu bez udání důvodu výpovědí s výpovědní lhůtou v délce 1 týdne od doručení výpovědi Provozovateli. Výpověď musí být Provozovateli zaslána prostřednictvím administračního rozhraní Portálu, e-mailem nebo písemně na adresu Provozovatele. Podáním výpovědi není dotčeno právo Obchodníka na ukončení odesílání XML FEEDu ve smyslu předchozího odstavce.

3.3.5. Obchodník je povinen prostřednictvím Portálu nabízet nové a nepoužité Zboží nebo služby. V případě nabízení použitého nebo rozbaleného Zboží nebo druhotné licence k software je Obchodník povinen tuto skutečnost řádně označit, případně je zařadit do příslušné kategorie pro použité Zboží, pokud Provozovatel takovou kategorii na Portálu nabízí. V případě porušení povinností podle tohoto odstavce je Provozovatel oprávněn Obchodníka zablokovat ve smyslu čl. 5.2. těchto Obchodních podmínek.

3.3.6. Obchodník je povinen udržovat své identifikační a kontaktní údaje, zadané v rámci uživatelského rozhraní na Portál, neustále aktuální. V případě porušení této povinnosti může docházet k matení nebo klamání Uživatelů, na základě čehož je Provozovatel oprávněn Obchodníka nebo jeho E‑shop dočasně zablokovat.

3.3.7. Obchodník je povinen neprodleně informovat Provozovatele o jakékoli změně jeho údajů, jako změna názvu E‑shopu, změna sídla nebo jiných fakturačních údajů apod. Předmětem registrace je poskytování Služby v souvislosti s konkrétními E‑shopy Obchodníka, proto v případě zařazení nového E‑shopu je Obchodník tento E‑shop samostatně registrovat. V případě, že registrovaný E‑shop začne provozovat jiný Obchodník, jedná se o změnu smluvní strany, a nový provozovatel E‑shopu je povinen se registrovat ke Službě jako nový subjekt, s výjimkou případů, kdy je přechod práv a povinností na nového provozovatele E‑shopu automatický (zejména prodej závodu dle § 2175 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nebo přeměna obchodní společnosti dle zák. č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev). Obchodníci berou na vědomí, že v případě změny provozovatele E‑shopu s novou registrací nového provozovatele jsou dosavadní údaje z administrace E‑shopu zpřístupněny tomuto novému provozovateli tak, aby byla zajištěna kontinuita práv a povinností vyplývajících z registrace E‑shopu na Portál. Provozovatel není povinen zpřístupnit registrační údaje novému provozovateli E‑shopu v případě, že ze strany předchozího provozovatele nejsou uspokojeny veškeré peněžité závazky vůči Provozovateli, ledaže nový provozovatel na sebe převezme povinnost tyto závazky Provozovateli uhradit a Provozovatel s tímto bude souhlasit. Provozovatel neodpovídá za škodu, vzniklou Obchodníkovi v důsledku nesplnění informační povinnosti nebo neuzavření Smlouvy dle tohoto článku.

4. práva a povinnosti provozovatele

4.1. Odpovědnost Provozovatele za obsah XML FEEDu jednotlivých Obchodníků se řídí čl. 4. Podmínek. Provozovatel jakožto poskytovatel služeb informační společnosti ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodpovídá za obsah, importovaný Obchodníky na Portál, s výjimkou případů, kdy je na protiprávnost obsahu prokazatelně upozorněn oprávněnými osobami, a bez zbytečného odkladu obsah neodstraní. Tato odpovědnost Provozovatele nemá žádný vliv na oprávnění Provozovatele dočasně nebo trvale odstranit jakoukoli informaci, vloženou Obchodníkem na Portál v případě, že samostatně získá jakékoli podezření z jeho protiprávního charakteru, anebo odmítnout zveřejnění takové informace. Toto oprávnění se vztahuje rovněž na informace, které nejsou svou podstatou protiprávní, ale jsou způsobilé poškodit dobré jméno a zájmy Provozovatele, dalších společností koncernu, jehož součást Provozovatel tvoří, nebo Portálu.

4.2. Provozovatel je oprávněn zablokovat Obchodníka v případě porušení povinností stanovených těmito Obchodními podmínkami, zejména:

4.2.1. porušování pravidel pro XML FEED dle čl. 2;

4.2.2. uplatňování podmínek v Kupních smlouvách, které jsou v rozporu s čl. 2. až 4. Podmínek;

4.2.3. nabízení Zboží, nacházejícího se v rozporu s právními předpisy, nebo uveřejňování Nabídek s jakkoli jinak protiprávním obsahem;

4.2.4. dodávání Zboží Uživatelům v rozporu s Kupní smlouvou (kvalita, množství, termín dodání), nebo nedodání Zboží Uživateli z důvodů na straně Obchodníka;

4.2.5. provádění zásahů do XML FEEDu nebo částí Portálu za účelem ovlivnění výsledků vyhledávání Uživateli nebo využívání nedovolených prostředků ovlivňujících výsledky;

4.2.6. neprovádění aktualizací identifikačních a kontaktních údajů;

4.2.7. neuvádění aktuální celkové výše nákladů na dodání Zboží Uživateli dle čl. 4.4.2.;

4.2.8. zasílání nevyžádaných obchodních sdělení Uživatelům nebo porušování povinností při nakládání s osobními údaji;

4.2.9. zasahování do obsahu recenzí nebo ovlivňování Uživatelů za účelem ovlivnění výsledku recenzí;

4.2.10. uveřejňování recenzí na jiných webech v rozporu s čl. 4.3.3.;

4.2.11. prodlení s úhradou jakýchkoli peněžitých závazků vůči Provozovateli delší než 1 den.

4.3. Zablokování Obchodníka může mít povahu dočasného přerušení možnosti užívání Portálu anebo úplného ukončení smlouvy o užívání Portálu (odstoupení od smlouvy o užívání Portálu ze strany Provozovatele). Provozovatel oznámí Obchodníkovi skutečnost, že došlo k zablokování, formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou v rámci registrace, a sdělí mu důvody zablokování. O dočasném přerušení užívání Portálu není Provozovatel povinen Obchodníka informovat jakkoli předem.

4.4. Má-li v souvislosti s dočasným přerušením možnosti užívání Portálu Obchodníkovi dojít k úplnému ukončení jeho smlouvy o užívání Portálu, informuje Provozovatel Obchodníka o ukončení smlouvy 30 dní předtím, než ukončení nabude účinnosti s uvedením důvodů ukončení. Tento postup nemá vliv na účinnost dočasného zablokování možnosti užívání Portálu. Lhůta dle tohoto článku se neuplatní v případě, kdy:

4.4.1. ukončení smlouvy je přímo vyžadováno pro splnění právní či regulatorní povinnosti Provozovatele, a to způsobem, který neumožňuje lhůtu dodržet;

4.4.2. k ukončení smlouvy je dán naléhavý právní důvod vyplývající z právního předpisu, za který je považován zejména důvod, z jakého lze odstoupit od smlouvy bez předchozí výzvy k nápravě ve smyslu § 2002 občanského zákoníku;

4.4.3. Obchodník prokazatelně opakovaně porušil Podmínky (včetně povinností vyplývajících z těchto Obchodních podmínek a z dalších dokumentů tvořících součást Podmínek).

4.5. Námitky proti uvedeným důvodům dočasného přerušení možnosti užívání Portálu nebo ukončení smlouvy o užívání Portálu je Obchodník oprávněn řešit v rámci mimosoudního systému pro vyřizování stížností ve smyslu čl. 5 těchto Obchodních podmínek.

4.6. Provozovatel je oprávněn podmínit zveřejnění údajů o Obchodníkovi, E‑shopu nebo Zboží jejich předchozím schválením. V případě, že je informace o Obchodníkovi nebo E‑shopu, nebo informace v rámci XML FEEDu uvedena zavádějícím způsobem, nesrozumitelně nebo je zařazena do nesprávné kategorie, je Provozovatel oprávněn informaci náležitým způsobem upravit.

4.7. Provozovatel neodpovídá za zobrazení Zboží v rámci Nabídek na Portálu v případě, že XML FEED Obchodníka nesplní podmínky XML FEEDu dle čl. 2 těchto Obchodních podmínek a dle dokumentu Specifikace XML. Provozovatel dále negarantuje zobrazení všech položek z XML FEEDu, ani neodpovídá za správné zobrazení jednotlivých položek a za ztrátu nebo poškození dat, uložených na Portál. Provozovatel vyvine veškeré možné úsilí k urychlenému odstranění zjištěných chyb v zobrazovaných nabídkách nebo částečné či úplné nedostupnosti Portálu, jsou-li způsobeny důvody na jeho straně.

4.8. Fotografie a popisky zboží, obsažené v XML FEEDu, je Provozovatel oprávněn použít v rámci produktového katalogu k prezentaci produktů na stránkách Portálu, bez vazby na konkrétního Obchodníka, který tyto fotografie a popisky v rámci XML FEEDu zaslal. Provozovatel je dále oprávněn informace, odeslané Obchodníkem na Portál prostřednictvím XML FEEDu, poskytnout pro zobrazování na dalších partnerských webech mimo Portál, přičemž odměna za jednotlivá odchozí kliknutí na nabídky Zboží Obchodníka, provedená na partnerských internetových stránkách, se řídí ceníkem prokliků dle čl. 4.2.

4.9. Provozovatel je oprávněn za účelem ověřování cen, dostupnosti zboží a testování průchodnosti systému zasílat Obchodníkům zkušební objednávky jejich Zboží (dále jen „Zkušební objednávka“). Tyto zkušební objednávky nesmí obsahovat údaje, na základě nichž by se Obchodník mohl domnívat, že se jedná o skutečnou objednávku zaslanou Zákazníkem, a na základě ní odeslat zboží a vystavit k němu daňový doklad. Za tímto účelem musí zkušební objednávka obsahovat alespoň nesrozumitelné jméno a adresu. Zkušební objednávka může obsahovat reálnou e-mailovou adresu a telefonní číslo. Obchodník bere na vědomí právo Provozovatele dle tohoto článku, a zavazuje se neuplatňovat nároky z porušení odpovědnosti za nedůvodné neuzavření smlouvy ve smyslu § 1729 občanského zákoníku. V případě, že Provozovatel poruší ustanovení tohoto článku a Zkušební objednávka obsahuje natolik srozumitelné údaje, že Obchodníkovi vznikne v důsledku odeslání zboží dle objednávky nebo zúčtování jeho ceny škoda, odpovídá za tuto škodu Provozovatel.

4.10. Veškeré informace odeslané Obchodníkem na Portál mohou být Provozovatelem zobrazeny na Portálu a partnerských internetových stránkách bez časového omezení a použity pro účely vytváření obecných analýz a statistik o on-line nakupování, a to i po ukončení smluvního vztahu s Obchodníkem. Tím nejsou dotčeny povinnosti Provozovatele v oblasti ochrany osobních údajů.

4.11. Provozovatel je oprávněn ukončit Smlouvu s Obchodníkem i bez udání důvodu, to na základě písemné výpovědi s výpovědní dobou 1 měsíc, která začíná plynout dnem doručení výpovědi Obchodníkovi.

5. finanční podmínky užívání portálu obchodníky

5.1. Registrace Obchodníka a zveřejnění jeho uživatelského profilu je poskytována zdarma. Eshop je automaticky zdarma přidán do katalogu eshopu v sekci Obchody s odkazem na eshop.

5.2. Provozovatel má nárok za odměnu v případě zveřejnění XML feedu produktů a to paušálně za jednorázovou platbu paušální cenu 299 Kč / rok.

5.3. V případě, že uplyne doba předplatného Obchodníka, Provozovatel v takovém případě automaticky zruší propojení jeho Nabídek s katalogem Zboží na Portálu. Po uhrazení dalšího ročního předplatného Provozovatel automaticky obnoví propojení Nabídek Obchodníka s katalogem Zboží na Portálu do 24 hodin.

5.4. V případě, že Obchodník přestane na Portál odesílat XML FEED, není oprávněn na Provozovateli požadovat vrácení uhrazení ročního paušálu.

6. řešení stížností obchodníka a řešení sporů

6.1. Vyřizování stížností Provozovatelem

6.1.1. Obchodník je oprávněn se kdykoli obrátit na Provozovatel se svou stížností týkající se užívání Portálu. Za stížnost týkající se užívání Portálu se pro tento účel považuje zejména:

a) stížnost týkající se technických parametrů a podmínek užívání Portálu, stížnost na nefunkčnost XML FEEDU;
b) stížnost týkající se vyúčtování roční platby;
c) stížnost na užívání a funkčnost jednotlivých produktů na cenyproduktu.cz

6.1.2. Stížnosti přijímá Provozovatel prostřednictvím e-mailu v rubrice Kontakt. Osoba, která stížnost podává, je povinna v rámci stížnosti uvést alespoň:

a) údaje své a údaje identifikující daného Obchodníka,
b) vztah své osoby k předmětnému Obchodníkovi,
c) popis okolností a skutkového základu stížnosti včetně časových souvislostí,
d) formulaci požadavku na způsob vyřízení stížnosti.

6.1.3. Přijatou stížnost vyhodnocuje příslušný pracovník oddělení. V případě, že o to Obchodník výslovně zažádá, zašle mu příslušný pracovník potvrzení o přijetí žádosti s vymezením jejího předmětu.

6.1.4. Nelze-li stížnost obchodníka (splňuje-li podmínky dle předchozích odstavců) vyřídit ihned, vyřídí Provozovatel přijatou stížnost zpravidla do 15 dní od jejího přijetí. Stížnost může být vyřízena následujícími způsoby:

a) Provozovatel stížnosti Obchodníka plně vyhoví a splní požadavek Obchodníka formulovaný v rámci stížnosti,
b) Provozovatel stížnost Obchodníka zamítne a uvede odpovídající důvody (zejména rozpor požadavku nebo jednání Obchodníka s Obchodními podmínkami nebo s právním předpisem),
c) Provozovatel si vyžádá od Obchodníka doplňující informace, případně důkazy k prokázání tvrzení uváděných ve stížnosti.

6.1.5 Příslušný pracovník oddělení je oprávněn na základě vlastního uvážení, případně na základě požadavku Obchodníka, postoupit vyřízení stížnosti na vedoucího oddělení. Rozhodnutí o postoupení na vedoucího oddělení není Provozovatel povinen Obchodníkovi odůvodňovat.

6.1.6. Postup vyřizování stížností Obchodníků dle tohoto článku 7.1. není jakýmkoli sporným řízením ani mediací dle zák. č. 202/2012 Sb. o mediaci a o změně některých zákonů. Na postup vyřizování stížností se nahlíží jako na reklamaci plnění Poskytovatele ve smyslu § 1914 a násl. občanského zákoníku.

7. závěrečná ustanovení

7.1. Práva a povinnosti, těmito Obchodními podmínkami neupravené, se řídí Podmínkami a Zvláštními podmínkami v rozsahu, v jakém nejsou s těmito Obchodními podmínkami v rozporu, a dále obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

7.2. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 2. 2022.

Důležitá je cena a ne přehled!

Kategorie produktů

Reklama
Magazín Světem módy

Video medailonek finalistky soutěže Miss Plus Size modelky ČR 2024 – Anna Marie Bucková s číslem 10

 Video medailonek finalistky č. 10 soutěže Miss Plus Size modelky České republiky 2024. FINALISTKA MISS PLUS SIZE CZECH REPUBLIC


Video medailonek finalistky soutěže Miss Plus Size modelky ČR 2024 – Sandra Hajsová s číslem 9

 Video medailonek finalistky č. 9 soutěže Miss Plus Size modelky České republiky 2024. FINALISTKA MISS PLUS SIZE CZECH REPUBLIC


Video medailonek finalistky soutěže Miss Plus Size modelky ČR 2024 – Karolína Pavlíková s číslem 8

 Video medailonek finalistky č. 8 soutěže Miss Plus Size modelky České republiky 2024. FINALISTKA MISS PLUS SIZE CZECH REPUBLIC


Video medailonek finalistky soutěže Miss Plus Size modelky ČR 2024 – Nikola Buryánková s číslem 7

 Video medailonek finalistky č. 7 soutěže Miss Plus Size modelky České republiky 2024. FINALISTKA MISS PLUS SIZE CZECH REPUBLIC


Video medailonek finalistky soutěže Miss Plus Size modelky ČR 2024 – Anežka Hamáková s číslem 6

 Video medailonek finalistky č. 6 soutěže Miss Plus Size modelky České republiky 2024. FINALISTKA MISS PLUS SIZE CZECH REPUBLIC


Video medailonek finalistky soutěže Miss Plus Size modelky ČR 2024 – Karolína Koutná s číslem 5

 Video medailonek finalistky č. 5 soutěže Miss Plus Size modelky České republiky 2024. FINALISTKA MISS PLUS SIZE CZECH REPUBLIC


Video medailonek finalistky soutěže Miss Plus Size modelky ČR 2024 – Zlata Vávrová s číslem 4

 Video medailonek finalistky č. 4 soutěže Miss Plus Size modelky České republiky 2024. FINALISTKA MISS PLUS SIZE CZECH REPUBLIC


Video medailonek finalistky soutěže Miss Plus Size modelky ČR 2024 – Pavlína Kodymová s číslem 3

 Video medailonek finalistky č. 3 soutěže Miss Plus Size modelky České republiky 2024. FINALISTKA MISS PLUS SIZE CZECH REPUBLIC


Video medailonek finalistky soutěže Miss Plus Size modelky ČR 2024 – Vendula Šimšová s číslem 2

 Video medailonek finalistky č. 2 soutěže Miss Plus Size modelky České republiky 2024. FINALISTKA MISS PLUS SIZE CZECH REPUBLIC


Video medailonek finalistky soutěže Miss Plus Size modelky ČR 2024 – Natálie Jeníčková s číslem 1

Video medailonek finalistky č. 1 soutěže Miss Plus Size modelky České republiky 2024. FINALISTKA MISS PLUS SIZE CZECH REPUBLIC 2024