Ochrana osobních údajů

Zaškrtnutím souhlasu při registraci uděluji souhlas s tím, aby společnosti Magic store s.r.o., se sídlem Mádrova 3031/1, 143 00 Praha 4, identifikační číslo: 06845851, spisová značka: C 290033 vedená u Městského soudu v Praze, jako správce údajů, zpracovávala mé osobní údaje poskytnuté ve webovém formuláři, jakož i další poskytnuté osobní údaje podle níže uvedených Zásad pro nakládání a ochranu osobních údajů (dále jen 'Zásady'). Prohlašuji, že jsem se seznámil s následujícím:

Zásady pro nakládání a ochranu osobních údajů společností Magic store s.r.o.

  1. Tyto Zásady pro nakládání a ochranu osobních údajů (dále jen 'Zásady') obchodní společnosti Magic store s.r.o., se sídlem Mádrova 3031/1, 143 00 Praha 4, identifikační číslo: 06845851, spisová značka: C 290033 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen 'Společnost') upravují vzájemná práva a povinnosti Společnosti, jako správce osobních údajů a fyzickými nebo právnickými osobami, jako subjektů osobních údajů (dále jen 'Uživatel'). Jejich předmětem je zejména úprava, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, jakož i informace o právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, a dalších právech dle příslušných právních předpisů.
  2. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou nebo právnickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s účinností ode dne 25.5.2018 rovněž Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických a právnických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen 'GDPR').
  3. V případě, že Uživatel projevil souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jsou tyto údaje Společností zpracovávány výlučně dle těchto Zásad. Uživatel prohlašuje, že se s těmito Zásadami seznámil, souhlasí s jejich zněním a bere na vědomí práva a povinnosti v nich uvedená.
  4. Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jako jsou zejména: jméno a příjmení, IČO, DIČ, adresa podnikání, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dalších informací o provozovaném eshopu nebo obchodě (dále společně vše jen jako 'Osobní údaje'), jakož i dalších údajů, které Uživatel sdělí Společnosti i v budoucnu prostřednictvím webového portálu, elektronické pošty nebo telefonického rozhovoru.
  5. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Společností, a to pro účely předání těchto údajů Dodavateli služby nebo produktu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení ze strany Společnosti a formulování dalších nabídek služeb ze strany Společnosti, především v oblasti prodeje produktů a služeb. Uživatel souhlasí s tím, aby byl Společností nebo jejím partnerem kontaktován prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.
  6. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změně ve svých zpracovávaných Osobních údajích.
  7. Zpracováním Osobních údajů Uživatele může Společnost pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Uživatel zároveň výslovně souhlasí s tím, že je Společnost oprávněna předat Osobní údaje Uživatele Dodavateli, a to na základě smlouvy mezi tímto Dodavatelem a Společností.
  8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 20 let, pokud Uživatel neodvolá svůj souhlas se zpracováním.
  9. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků GDPR a zákona o ochraně osobních údajů. V souladu s komplexními interními předpisy Společnosti jsou osobní údaje pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Za účelem ochrany dat je jasně definován tzv. systém řízení informační bezpečnosti a souvisejíc
  10. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke společnosti odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Společnosti.
  11. Uživatel jako subjekt údajů má následující práva:

   1. Právo na přístup k osobním údajům. Uživatel má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: - účely zpracování; - kategorie dotčených osobních údajů; - příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; - plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; - existence práva požadovat od Společnosti, jako správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se Uživatele nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; - právo podat stížnost u dozorového úřadu; - veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Uživatele. Uživatel má dále právo žádat od Správce kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie na žádost Uživatele může Společnost účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže Uživatel podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud Uživatel nepožádá o jiný způsob.
   2. Právo na opravu. Uživatel má právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má Uživatel právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
   3. Právo na výmaz (právo 'být zapomenut'). Uživatel má právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se ho týkají, a Společnost má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: - osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; - Uživatel odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; - Uživatel vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; - osobní údaje byly zpracovány protiprávně; - osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky; - osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu, který udělilo dítě.
   4. Právo na omezení zpracování. Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: - Uživatel popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit; - zpracování je protiprávní a Uživatel odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; - Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Uživatel je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
   5. Právo na přenositelnost osobních údajů. Uživatel má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Společnost bránila, a to v případě, že: - zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy s Uživatelem; a současně - zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu
   6. Právo vznést námitku. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má Uživatel právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování (tj. jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů), pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud Uživatel vznese námitku proti zpracování pro účely přímého
   7. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování. Uživatel má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k Uživateli), které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné
   8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Uživatel má právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů Správcem u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
   9. Právo odvolat svůj souhlas. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu Uživatele, má Uživatel kdykoliv možnost svůj souhlas se zpracováním odvolat, a to zasláním elektronické zprávy na adresu info@cenyproduktu.cz. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů, které provádí Společnost na základě jiného právního titulu, zejména za účelem plnění smlouvy, nebo zákonnost zpracování, které bylo založeno na souhlasu do okamžiku jeho odvolání.

  12. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Společnosti či třetích osob, se kterými má Společnost uzavřenou smlouvu, na elektronickou adresu Uživatele, popřípadě s informováním o těchto službách telefonicky. Dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Společnosti nebo třetích osob, se kterými má společnost uzavřenou smlouvu, na elektronickou adresu Uživatele.
  13. Společnost je rovněž oprávněna zpracovávat a analyzovat veškeré informace a fotografie z Registrace Uživatele – jako je prezentace fotografií Uživatele na jiných webových stránkách a tyto údaje využít ke své vnitřní potřebě nebo pro další propagaci Uživatele.
  14. Vyřizování stížností Uživatelů zajišťuje Společnost prostřednictvím elektronické adresy info@cenyproduktu.cz nebo na telefonu +420 777 594 340.

    

Důležitá je cena a ne přehled!

Kategorie produktů

Reklama
Magazín Světem módy

Pořiďte si oslnivé šperky na léto. Nejnovější trendy a tipy!

Léto je obdobím radosti, slunce a svobody – a co by mohlo být lepšího než zdůraznit tuto krásu než s


Akce Magic RECOVERY EFFECT se slevou 10% na celý nákup!

Jaro se blíží a s ním i nová šance na osvěžení a relaxaci! Pro všechny milovníky erotiky a masáží máme


Známe tvář měsíce plussizemodelky.cz na měsíc duben 2024 se stala Michaela Čermáková

Vítězkou fotosoutěže na www.plussizemodelky.cz a tváří měsíce na měsíc duben 2024 se stala Michaela Čermáková.  Blahopřejeme. Máš konfekční velikost 40+


Oživte svůj krok s našimi jarními šperky na nohy! Sleva 10% pro vás na celý nákup prodloužena do 30.4.2024

Jaro je tady a s ním přichází čas obnovy a oslavování krásy. Chceme vás pozvat k oživení svého kroku s


Tisíce lidí demonstrovali v Praze proti vládě Petra Fialy

Na protivládní demonstraci na Václavském náměstí se sešly tisíce lidí. Demonstranti zaplnili horní polovinu náměstí. Vystoupil na ní mimo jiné


Velikonoční nadílka se slevami až 46 % na www.magicwand.cz

Velikonoční super cena 699 Kč za Magic wand massager! Z naší bohaté nabídky produktů skladem si vybere každý: Magic Wand


Miss Európa 2024 sa stala Roza Gadieva z Ruska! Blahopřejeme.

Od 15. do 25. února se v libanonském hlavním městě Bejrútu konala soutěž Miss Europe 2024. Vítězkou soutěže Miss Európa


Miss World 2024 se stala Krystyna Pyszková z České republiky

Vítězkou soutěže Miss World 2024 se stala mladá žena z Třince, Krystyna Pyszková. Věkem 25 let a výškou 181 centimetrů


Nejstřeženější hnůj v Evropě – Ostuda české vlády Petra Fialy

Praha, Protesty, Zemědělci, Blokáda, Magistrála, Policie, Petr, Fiala, vláda, demonstrace, traktor, hnůj, účad, ministr

Praha se dnes stala svědkem neobvyklé scény, kdy desítky policistů byly nasazeny k hlídání hnoje, který zemědělci dnes ráno vysypali


Známe tvář měsíce plussizemodelky.cz na měsíc březen 2024 se stala Simona Šnajdr Vavrušová

Vítězkou fotosoutěže na www.plussizemodelky.cz a tváří měsíce na měsíc březen 2024 se stala Simona Šnajdr Vavrušová.  Blahopřejeme. Máš konfekční velikost